world136logo

Libra Horoscope in Urdu

Libras are diplomatic, urbane, romantic, charming, easygoing, sociable, Idealistic and peaceable. On the dark side of Libras are indecisive, changeable, gullible, easily influenced, flirtatious and self-indulgent. They like the finer things in life, sharing, conviviality, gentleness and dislike violence, injustice, brutishness, being a slave to fashion.

Libra (Mizan) Positive Traits:

Mizan afrad majmuyi tor par faiyaz, shfeeq aur meharbaan mizaj ke malik hote hain yeh log umdah shakhsiyat aur pur zehan’yat ke hamil hote hain, apne halqah ahbaab mein inhain pasand kia jata hai, umdah aur khubsurat batain karne ka fun ko in se sikhe, yahan tak keh apni mizaj aur mithi baton se mukhalifeen ka dil bhi jeet lete hain sulah pasand aur in ke shedayi hone ke sath hi apni shandar diplomacy ki wajah se dusre afrad ke muqaable mein kahin zidah kaamyaab rehte hain milne milane ko pasand karte hain is burj ki khawateen saliqah mand, khush guftar, saliqah shuar aur ba wafa hone ke sath pur kashish bhi hoti hain.

All About Libra

libra in urdu, libra horoscope in urdu

Nishan Burj-Tarazu
Ansar-
Hawa
Mubarak Din-
Friday
Adad-e-Khas-
6
Mozu Naginah-
Sang-e-Dudhya, Almaas aur Zamaruud
Mawafiq Rung- Sufaid, Narangi, Qarmazi aur Nila
Mufeed Dhat- Pital, Copper

Hamal
Sor
Joza
Sartan
Asad
Sumbla
Mizan
Aqrab
Qos
Jaddi
Dilo
Hot
Tags: libra in urdu,libra horoscope in urdu weekly,libra horoscope in urdu, mizan, mizan star, mizan star in urdu, burj mizan star in urdu, monthly horoscope in urdu,libra star personality in urdu, horoscope in urdu,libra man in urdu,libra man personality in urdu,libra male personality in urdu,libra personality female in urdu,libra star in urdu,libra horoscope 2020 in urdu,libra horoscope in urdu weekly,libra meaning in urdu,libra and libra relationship in urdu,libra positive and negative traits in urdu