world136logo

Scorpio

Scorpios are determined, forceful, emotional, intuitive, powerful, passionate, exciting and magnetic. On the other dark side they are jealous, resentful, obsessive, secretive and obstinate. Scorpios are like truth, hidden causes, being involved, work that is meaningful, being Persuasive and dislike being given only surface data, taken advantage of, demeaning jobs, shallow relationships, flattery and flattering.

Scorpio (Aqrab) Positive Traits:

Aqrab mard-o-khawateen har mushkil waqt aur baat ka khanda peshani se muqablah karte hain apne dosto’n, rishte daron aur halqah ahbaab se in ka rawaiyah buhat acha aur umdah hota hai yeh ahsan karne walon aur tohfah tahaif dene walon ko hamesha yaad rakhte hain aur in ki koshish yeh hoti hai keh jitni jald mumkin ho in ka ahsaan utara jaye aur aise logon ko yeh kabhi bhi nahi bhulate in ke sath buhat acha saluki karte hain, mutahmil mizaj aur sabit qadam hote hain har qisam ke raaz ki parwah dari karte hain, guftagu ke khatam hone se pehle mafhum ko pajate hain in ki zaat mein muqnatisyat payi jati hai aur log in ki janib khain’che chale jate hain.

All About Scorpio

scorpio in urdu, scorpio horoscope in urdu

Nishan Burj-Bichu
Ansar-Pani
Mubarak Din-Tuesday
Adad-e-Khas- 9 (Aur 9 par taqseem hone wale tamam hindse)
Mozu Naginah-Aqeeq, Moti aur Hira
Mawafiq Rung- Gehra Surkh, Unabi aur Bhura
Mufeed Dhat- Tanbah aur Loha (iron)

Hamal
Sor
Joza
Sartan
Asad
Sumbla
Mizan
Aqrab
Qos
Jaddi
Dilo
Hot
Tags: Scorpio in urdu,Scorpio horoscope in urdu weekly,Scorpio horoscope in urdu, Aqrab, Aqrab star, Aqrab star in urdu, burj Aqrab star in urdu, monthly horoscope in urdu,Scorpio star personality in urdu, horoscope in urdu,Scorpio man in urdu,Scorpio man personality in urdu,Scorpio male personality in urdu,Scorpio personality female in urdu,Scorpio star in urdu,Scorpio horoscope 2020 in urdu,Scorpio horoscope in urdu weekly,Scorpio meaning in urdu,Scorpio and Scorpio relationship in urdu,Scorpio positive and negative traits in urdu