world136logo

The Quran

The Quran literally meaning "the recitation"), It is regarded widely as the finest piece of literature in the Arabic language. The Quran is composed of verses (Ayah) that make up 114 chapters (suras) of unequal length which are classified either as Mecca or Madina depending upon their place and time of revelation. Muslims believe the Quran to be verbally revealed through angel Jibril (Gabriel) from God to Muhammad gradually over a period of approximately 23 years beginning in 610 CE, when Muhammad was 40, and concluding in 632 CE, the year of his death.

Quran Kareem ki Pesh Goyian

Irshad bari taala hai aur hum ne tum par yeh Quran utara keh har cheez ka roshan biyan hai.

Allah taala ne Quran pak mein irshad fermaya
Aur koi dana nahi zameen ki andheron mein aur na koi tarawar aur na khushk jo aik roshan kitab mein likha na ho. (Anaam59)

Is tarah aik jagah aur irshad farmaya- aur hum ne tum par yeh Quran utara keh har cheez ka roshan biyan hai. (Al-khel-89)

Aap (SAW) ke chacha zaad aur pehle mufassir Quran Hazrat Abdullah Ibne Abbas farmate hain keh
Mere unt(camal) ki rassi bhi gum ho jaye to Quran ke zareye talash kar leta hon. (Al-taqaan)

Is tarah Imam shafyi farmate hain.
Jis cheez ki nisbat chaho mujh se puch lo mein is ka jawab Quran se donga (Al-taqaan-jild dom safha 126)

Mustaqbil mein ronuma hone wale aksar se mojud hai harf ba harf baad mein ro numa hoye jin ka tazkarah is baat ki dalalat karta hai keh dar asal Quran hi wahid kitab hai jo apne andar tamam alum samete huye hai. Hazrat Abdul Ibne Masud ke is qol ke sath kuch waqiyat Qare-een ki nazar karta hon aap ® ne farmaya jo shaksh ilm (jamaa) hasil karna chahe to is ke liye zaruri hai keh Quran ka daman tham le (kun keh Quran mein awal se aakhir tak tamam alum fanun ka zikar mojud hai. (Al-taqam)

Rom ki fatah ahle faras aur Rom ke darmian jang mein ahle faras ko Rom par fatah hui jo keh majosi the aur inhain mushriqeen Arab pasand karte the jab keh Romi ahle kitab the in ki shikast musalmano ko giran guzri. Is par darj zel ayaat nazil hu-yeen jin mein musalmanon ko yeh khush khabri di gayi hai keh anqareeb ahle rom dobarah ghalib honge aur taqreeban 7 saal ke mukhtasar arsah mein romi ahle faras par ghalib aagaye aur Quran ka sadaq
Zahir ho gia.

Quran mein romi maghlub hoye paas ki zameen mein aur apni maghlobi ke baad anqareeb ghalib honge chand baras mein. Huqum Allah hi ka hai aage aur piche aur is din imaan wale khush honge. (Al-Rom)

Firon ki laash: Hazrat musa aur firon ke darmian nil tak puncha aur phir darya mein duba 1235 qabal masih ka hai aur unisween sadi ka aakhri yani 1989 who saal hai jab taqreeban 3116 saal baad Quran pak ki sadaqat dunya ke samne bhar pur tareeqe se ayan huyi aur darya-e-nile ne firon ki laash ko ugal dia. Yeh mami nahi laash thi mahereen ne is baat ki tasdeeq ki keh yeh wahi firon hai jo Hazrat Musa ke sath maarkah mein daryaye nile mein doba tha is ka tazkarah Quran pak mein Allah taala ne is tarah farmaya:
Al-Quran: Aaj hum teri laash ko utar dein ge keh tu apne pichlon ke liye nishani ho aur be shak log hamare aayaton se ghafil hain.

Koh Jodi dar asal aik buland tareen (Turki mein waqai) pahari moqaam hai jahan who kashti thehri is kashti ke theharne ka zikar Bible mein bhi milta hai. jo jagah Ararat ya Jodi taqreeban 13000 feet ki buland tareen par hai jahan is kashti ke aasaar daryaft hoye aur 1960 mein is baat ka dawa kia gia keh yahi Noh (AS) ki kashti hai jis ka tazkarah Quran aur Bible donon mein milta hai aur yahi who jagah jis ke liye Hazrat Nuh ne dua ki.

Al-Quran: aye mere rab mujhe barkat wali jagah utara aur tu sab se behtar utarne wala hai. (Momino-29)

Mofasareen ke mutabiq dasween rajab ko yeh safar shoro hua jab hazrat Nuh mosal ya sham ki hadud se kashti mein sawar huye aur taqreeban che mahine tamam zameen ka tawaf kar ke dasween muharram ko kashti koh Jodi par thehri to aap ne aur aap ke sathiyon ne shukar ka roza rakha.

quran pak in urdu, quran sharif, the holy books of islam, the quran in urdu, quran ki fazilat, quran ki fazilat in urdu , quran ki fazilat hadees, hafiz quran ki fazilat, quran ki fazilat in english, tilawat e quran ki fazilat, quran ki fazilat hadees ki roshni me, hifz e quran ki fazilat, hafiz e quran ki fazilat in urdu pdf, quran ki ahmiyat, quran ki azmat, quran majeed ki zaroorat ahmiyat, quran majeed ki ahmiyat in urdu, quran pak ki ahmiyat